Svenska English Deutsch
  Press
  Miljö
  Bambu

KINARESA - BAMBU

AUGUSTI 2009

Kinaresa med målsättning att kontrollera arbetsförhållanden och miljöfrågor vid odlig av bambu, framställning av  bambuviskos och spinning  garn. Besöken gjordes hos de företag som tillverkar det garn som vi använder.

Resan företogs i augusti 2009 av Christer Ekelund , Ekelund, Linneväveiet i Horred AB. Resan föranledes av att företaget börjat tillverka produkter med garn av bambuviskos med antibakteriella egenskaper.


Reserapporten indelas i följande:
1.    Odling, handel och transporter av bambu
2.    Framställning av” PULP”. Ark av bambu. Bilaga 2.A. formel agent M.
3.    Viskosprocessen.
4.    Spinning av garnet.
5.    Bambu som naturmedicin.
6.    Sammanfattning.


1. Odling, handel och transporter av bambu
Bambu är ett gräs med en extremt hög tillväxt. Skörd sker inom 1,5 – 2 år vid en längd mellan
6-10 meter Forskning med provodlingar pågår för optimering av tillväxten. Att försök med genmanipulation skulle förekomma förnekades bestämt.
Odlingarna som besöktes låg i Sichuanprovinsen  ca 4 timmars flygresa VNV om Shanghai. Landskapet var mycket kuperat.  De odlingar som visades låg på bergssluttningar, på mer plan mark odlades annat, mycket majs och ris.
 Kännetecknande för mark under bambu var att det saknades undervegetation. Man berättade att det förekommer odlingar på jordbruksmark i allt större omfattning då den lokala regeringen stöttar en övergång till bambuodling. Stödet skall täcka det första tillväxtåret då det inte kan skördas. Vidare så inser man att bambuodling förbättrar jordens kvalité då varken gödsel eller bekämpningskemikalier behövs. Lönsamheten för odlarna är högre än för andra grödor och kommer att öka då efterfrågan är under stark tillväxt.
Odlingarna sker på mark som disponeras av små familjeenheter. Barnarbete, att hjälpa till hemma torde precis som i Sverige förekomma. Alla barn går dock i skolan. Marken som ägs av staten disponeras numera hyresfritt, ett led i medvetna åtgärder för ökad levnadsstandard för bönder i underutvecklade områden. Även sjukförsäkringens egenavgifter  sänktes drastiskt vid årsskiftet.
Handeln med bambu sker som för svensk skog. Odlaren säljer skördad bambu vid väg eller vattendrag till den som betalar bäst.
För att kunna säkra tillgång och FSC certifiera odlingen så arbetar vår leverantör med kontrakterade odlare. Kopia på FSC certifikatet överlämnades. FSC är en erkänd skogscertifiering som är vanlig även i Sverige.
Transporter sker i huvudsak med båt till upplag där man packar stammarna så att de ser ut som ett hus. Detta kan sedan lastas på större båtar för transport till Pulpfabriken.
PULP är det engelska ordet för FIBER.


2. Pulpframställning
Råvaran bambustammar placeras på ett transportband som forslar bambun från flodstrandens kaj upp till fabriken och in i en flismaskin. Flisen transporteras därefter till en cistern för tvätt i kallt vatten. Under transporten avskiljes mindre bambupartiklar, ca. 2 % som användes som jordförbättringsmedel av odlarna. Efter tvätt ångas flisen med Soda och tillsats av Sodium dodecyl sulphonate.  Inga andra kemikalier.
Efter ångningen som har stor vattenförlust i form av vattenånga så kokas flisen i Na OH. Natriumhydroxid som i vattenlösning benämnes LUT. Slutligen avvattnas fibermassan mekaniskt och torkas i en cylindertork som värmes med ånga. Ur torken kommer en löpande bana av bambumassa i ca. bredd 150 cm. som kapas till ark i ca. storlek 75 x 75 cm. Slutprodukten ark som ser ut som kraftiga, crèmefärgade pappersark vilka packas  i inplastade balar för leverans med tåg till i huvudsak den egna viskosfabriken. Det sker dock leveranser till andra fabriker.

Alla kemikalier som inte förbrukats avskiljes och återanvändes. Huvuddelen av vattnet återanvändes, viss del transporterar föroreningar till det egna reningsverket. Rening sker från 1200 mg COD cr / liter till 100 mg / liter innan det släpps ut i floden.
Man har kontrollprogram och den lokala myndigheten utövar tillsyn

Råvaruförbrukning: 6 ton bambu ger 1 ton Pulp. 1,5 ton pulp ger 1,0 ton fiber för spinning.
Framställning av bambupulp började man med år 2002.

Tankar, reflektioner och iakttagelser
Processen mycket automatiserad och sluten så det var inte mycket som kunde ses.
Fabriksområdet,  gammalt och slitet men med god ordning


3. Viskosfabriken
Låg  ca. 200 mil från pulpfabriken inte så långt från Beijing
Fabriken som även var huvudkontor för företaget var enormt stor. Vi fick åka bil mellan enheterna.
Vi togs emot av fem personer i ett enormt konferensrum. Var och en specialister inom sina områden.Man berättade om sin bambuviskos och processen samt visade en video.
Genom att blanda två bambusorter, CJ bambu och Huang  bambu så förstärks de antibaktriella egenskaperna. Tillverkningsprocessen sker enligt ett patent, man visade ett papper .med kinesisk text?? Dock utan att berätta vad i processen som patentet skyddade. Vidare så berättade man om att man hade ett inregistrerat varumärke för bambugarnet med en tillhörande organisation som kontrollerade spårbarheten fram till färdig produkt. Vi  fick handdukar i bambufrotte, en större och två mindre förpackade i en presentkartong som visar förpackningen med text: ORGANIC—ECOLOGY—FUNCION--HEALTH.
Tvättmärkning::40 grader och två punkter i strykjärnet, undermärkt? .

Viskosprocessen
Råvaran pulp från den egna fabriken som vi besökte i går. Man bekräftade att transporten skett med tåg.
1. Arken sönderdelades mekaniskt varefter de sköljdes med kallt vatten som återanvändes efter avpressning.
2. De våta fibrerna ångades, värmdes varefter de gick ner i en lång bassäng med varmt vatten för blekning med H2 O2. Vätesuperoxid, ett miljövänligt blekmedel som inom textilindustrin på senare år till stor del ersatt blekning med klor.
3. I trågets bortre ända matades fibrerna upp och torkades på en enorm lång cylindertork
4. Ut kom ark som vid pulpframställningen, dock vitare.
5. Arken maldes sedan i en kvarn med en tillsats av soda till en pasta. (viss mängd vatten torde även vara tillsatt? ) Detta skedde högst upp, 5-te våning i en separat byggnad..
6. Pastan pressades sedan fram i rörsystem till spinnmunstycken där de underifrån kom ut i en också underifrån kommande stråle kall vätska med H CL. Saltsyra som är en vattenlösning av gasens väteklorid som i höga koncentrationer är starkt frätande . Utspädd är den ganska ofarlig och förekommer i människans magsaft. Varje spinnmunstycke hade en mängd hål så det kom ut ett knippe filament ur enheten.
7. Fiberknippet med en diameter om ca. 7 mm. fördes uppåt ca 50 cm. och leddes över drivna rullar vidare horisontellt där de sammanfördes med fiberknippen från andra spinnmunstycken.
8.Under alla spinnmunstycken och transportrullarna för fibrerna låg ett öppet kar med  vätska
H CL. Från fiberknippena rann det hela tiden vätska ner i tråget.
9. Som jag upplevde det hade transportrullarna olika hastighet vilket gav en längdsträckning. Troligtvis betydelsefull för fibermolekylernas orientering, ytstruktur och styrka. Jämför med vad som händer vid mercisering  av bomull.
10. Hela spinnprocessen 6-9 ovan var helt öppen fram tills det att fiberknippet som växt till ett rep med diameter om ca 5-6 cm. försvann ner i ett rör.
11. Näsa steg som kunde betraktas var packning av torra tillklippta fibrer i balar som plastades in och märktes väl. Fibrerna kom ut i stor oordning varför tillklippningen torde skett före torkning.
12. Energiförbrukning 800 Kw. Timmar / 1000 kg bambuviskose. Inklusive energi för komprimerad luft.
13. Vattenbehov  80000 liter / 1000 kg viskose . vattnet återanvändes.
14. Inga utsläpp av kemikalier.
15. Som jag uppfattade 12—14 så var detta de totala siffrorna för hela processen alltså inklusive pulpfabrikens förbrukning..

Tester av antibakteriell funktion
Berättade om de tester vi kände till och lite om att vi testade med egen metod och att alla inkommande garnpartier testades.
Man tyckte inte att de testmetoder som finns säger särskilt mycket. Göres på nya rena textilier med ett fåtal bakteriestammar. Man har eget lab. och har testat mot en mängd bakterier.
Officiellt så säger man att den antibakteriella funktionen hindrar tillväxt av bakterier och avstår från att påstå att bakterier dödas.

Kvalité och handelsrisker med bambuviskos
A.    Det förekommer att vanlig viskos säljes som bambuviskos.
B.    Det finns på marknaden garn gjort av bambusorter med sämre egenskaper.
C.    Det förekommer att bambupulp blandats med vanlig pulp av viskos.
D.    Det förekommer att spinnerier blandar ut bambuviskosen med vanlig viskosfibrer.
Med anledning av ovanstående så arbetar man med sitt varumärke och följer / kontrollerar alla steg fram till färdig produkt med egen personal.

Övrigt
Fabriken tillverkade även  vanlig viskos. Såg upplag av timmer. Detta innebär att man även här kunde tillverka pulp.
Linzing, det österrikiska företaget med omtalad miljövänlig produktion har fabrik i Kina, man kör som i Europa med Skandinaviskt timmer som råvara.
Utan att få det bekräftat direkt så fick jag intrycket av att olika råvaror fordrade justeringar i processerna.


4. Garnfabriken
Fabriken var utrustad som alla andra traditionella spinnerier.
1.    Balöppning
2.    Kard och kammaskiner
3.    Ringspinning
4.    Tvinnmaskiner
5.    Rullmaskiner.
6.    Packning med viktkontroll
Inga spinnoljor eller andra kemikalier tillsättes på viskosgarner, behövs ej.
Omrullning till färghylsor göres i lön på annan fabrik i närheten.
Man spinner även garn av Ramiviskos, bomull och mjölkviskos samt mängder av blandgarner. Vi kommer att få en komplett lista samt prov på Ramiviskos som man just skulle spinna. Ramiviskos får en annan struktur. Mjölkviskos extremt hudvänlig.


5. Bambu som naturmedicin.
Ställde frågor om detta på alla tre fabriksbesöken.
1.    Man badade i avkok på bambu.
2.    Te kokades på bladknoppar, såg ut som gräslök innan de slog ut.
3.    Blad användes som plåster på sår.


6. Sammanfattning av resan
Observera att rapporten gäller anläggningar som arbetar med våra garner. Man kan generellt inte dra slutsatsen att alla leverantörer håller denna standard.
Såg inga sociala missförhållanden. Arbetarskyddet lämnade en del att önska i jämförelse med svensk standard.
Resan har ökat våra kunskaper avsevärt och utgör en god grund för framtiden
Sitemap